BuyCOMs.com

Subscribe to Buyerguide การเลือกซื้อ Subscribe to Buyerguide การเลือกซื้อ Find Us one Buyerguide การเลือกซื้อBuyer Guide : การเลือกซื้อสินค้าไอที

เทคโนโลยีไร้สาย MIMO TDMA

No Comments | Filed in Network, การเลือกซื้อ
 Ubiquiti-airMAX-TDMA-3

ถ้าพูดถึงอินเทอร์เน็ต Wireless หรือ WiFi ในบ้านเราตอนนี้ถือว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดพอสมควร เห็นได้จากที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและเปิดตัวในหลายโครงการ ทั้ง ไอซีทีฟรี WiFi ทั่วประเทศ หรือ One Tablet Per Child ทำให้ผู้ใช้งานต้องปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นไปพร้อมกับอุปกรณ์ที่มารองรับการใช้งานอยู่เสมอเพื่อตามเทคโนโลยีให้ทัน
Read More »

Tags: , , , ,