BuyCOMs.com

Subscribe to BuyCOMs Enterprise Subscribe to BuyCOMs Enterprise Find Us one BuyCOMs Enterprise
Enterprise Solutions : โซลูชั่นสินค้ากลุ่มองค์กร

Schneider InRow Chilled Water Cooling

December 14th, 2015 | No Comments | Filed in Water Cooling
 Schneider InRow Chilled Water Cooling

รายงานการวิจัยและการตลาดด้านระบบทำความเย็นในดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกของปี 2013 – 2018 ระบุว่าในปี 2013 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศนั้นมีอัตราส่วนในตลาดระบบทำความเย็นมากที่สุด และจะยังคงมีแนวโน้มดังกล่าวไปจนถึงปี 2018 โดยในประเทศไทยอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ บริการด้านการเงินสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ และอุตสาหกรรมนํ้ามันและก๊าซ ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้ระบบทำความเย็นในดาต้าเซ็นเตอร์อย่างมาก

Read More »

Tags: , ,

Schneider InRow Chilled Water Cooling

October 9th, 2015 | No Comments | Filed in Water Cooling
 Schneider InRow Chilled Water Cooling

รายงานการวิจัยและการตลาดด้านระบบทำความเย็นในดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกของปี 2013 – 2018 ระบุว่าในปี 2013 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศนั้นมีอัตราส่วนในตลาดระบบทำความเย็นมากที่สุด และจะยังคงมีแนวโน้มดังกล่าวไปจนถึงปี 2018 โดยในประเทศไทย อุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ บริการด้านการเงิน สุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ และอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้ระบบทำความเย็นในดาต้าเซ็นเตอร์อย่างมาก

Read More »