Tape Backup

Product List   รายการ
แสดงสินค้าที่หมดอายุด้วย

Search for Key Word

ราคา


Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

Seagate - TapeStor Travan 40 Desktop Model
 • TapeStor Travan 40 Desktop Model เป็นไดร์ตสำหรับสำรองข้อมูลของ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการให้เลือกใส่เทปได้ ทำให้สามารถบรรจุข้อมูลได้มากขึ้น
 • เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ภายใน (Internal)
 • สามารถบันทึกข้อมูลแบบธรรมดา 20 GB
 • สามารถบันทึกข้อมูลโดยใช้ Solfware บีบอัดได้ถึง 40 GB
 • ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นด้วยอัตราในการส่งข้อมูล 120 เมกกะไบต์ต่อนาที (ครั้งแรก) และอัตราการส่งข้อมูลแบบบีบอัดในครั้งที่สอง 240 เมกกะไบต์ต่อนาที ทำให้สำรองข้อมูลได้มากขึ้น
 • ใช้พอร์ต IDE/ATAPI ในการเชื่อมต่อการทำงาน
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 9 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1108 คน
Seagate - Tapestor 240 DAT Tape Drive DDS-4
 • Tapestor 240 DAT Tape Drive DDS-4 เป็นไดร์ตสำหรับสำรองข้อมูลของ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการให้เลือกใส่เทปได้ ทำให้สามารถบรรจุข้อมูลได้มากขึ้น
 • เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ภายนอก (External)
 • สามารถบันทึกข้อมูลแบบธรรมดา 20 GB
 • สามารถบันทึกข้อมูลโดยใช้ Solfware บีบอัดได้ถึง 40 GB
 • ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นด้วยอัตราในการส่งข้อมูล 165 เมกกะไบต์ต่อนาที (ครั้งแรก) และอัตราการส่งข้อมูลแบบบีบอัดในครั้งที่สอง 330 เมกกะไบต์ต่อนาที ทำให้สำรองข้อมูลได้มากขึ้น
 • ใช้พอร์ต wide ultra2 SCSI LVD ในการเชื่อมต่อการทำงาน
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 8 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1189 คน
Seagate - Tapestor 240 DAT Tape Drive DDS-4
 • Tapestor 240 DAT Tape Drive DDS-4 เป็นไดร์ตสำหรับสำรองข้อมูลของ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการให้เลือกใส่เทปได้ ทำให้สามารถบรรจุข้อมูลได้มากขึ้น
 • เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ภายใน (Internal)
 • สามารถบันทึกข้อมูลแบบธรรมดา 120 GB
 • สามารถบันทึกข้อมูลโดยใช้ Solfware บีบอัดได้ถึง 240 GB
 • ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นด้วยอัตราในการส่งข้อมูล 165 เมกกะไบต์ต่อนาที (ครั้งแรก) และอัตราการส่งข้อมูลแบบบีบอัดในครั้งที่สอง 330 เมกกะไบต์ต่อนาที ทำให้สำรองข้อมูลได้มากขึ้น
 • ใช้พอร์ต wide ultra2 SCSI LVD ในการเชื่อมต่อการทำงาน
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 7 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1114 คน
Seagate - Scorpion 40 DAT Tape Drive (Bundle)
 • Scorpion 40 DAT Tape Drive เป็นไดร์ตสำหรับสำรองข้อมูลของ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการให้เลือกใส่เทปได้ ทำให้สามารถบรรจุข้อมูลได้มากขึ้น
 • เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ภายนอก (External)
 • สามารถบันทึกข้อมูลแบบธรรมดา 20 GB
 • สามารถบันทึกข้อมูลโดยใช้ Solfware บีบอัดได้ถึง 40 GB
 • ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นด้วยอัตราในการส่งข้อมูล 165 เมกกะไบต์ต่อนาที (ครั้งแรก) และอัตราการส่งข้อมูลแบบบีบอัดในครั้งที่สอง 330 เมกกะไบต์ต่อนาที ทำให้สำรองข้อมูลได้มากขึ้น
 • ใช้พอร์ต wide ultra2 SCSI LVD ในการเชื่อมต่อการทำงาน
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 6 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1073 คน
Seagate - Scorpion 40 DAT Tape Drive (Bundle)
 • Scorpion 40 DAT Tape Drive เป็นไดร์ตสำหรับสำรองข้อมูลของ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการให้เลือกใส่เทปได้ ทำให้สามารถบรรจุข้อมูลได้มากขึ้น
 • เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ภายใน (Internal)
 • สามารถบันทึกข้อมูลแบบธรรมดา 20 GB
 • สามารถบันทึกข้อมูลโดยใช้ Solfware บีบอัดได้ถึง 40 GB
 • ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นด้วยอัตราในการส่งข้อมูล 165 เมกกะไบต์ต่อนาที (ครั้งแรก) และอัตราการส่งข้อมูลแบบบีบอัดในครั้งที่สอง 330 เมกกะไบต์ต่อนาที ทำให้สำรองข้อมูลได้มากขึ้น
 • ใช้พอร์ต wide ultra2 SCSI LVD ในการเชื่อมต่อการทำงาน
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 16 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1287 คน
HP - Colorado 8GB Internal (no media)
 • Colorado 8GB Internal เทปไดร์ตสำหรับสำรองข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นแบบชิ้นส่วนประกอบภายใน (Internal)
 • สามารถบันทึกข้อมูลแบบธรรมดา 4 GB
 • สามารถบันทึกข้อมูลโดยใช้ Solfware บีบอัดได้ถึง 8 GB
 • ให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นด้วยอัตรากรส่งข้อมูล 35 เมกกะไบต์ต่อนาที(ครั้งแรก) และอัตราการส่งข้อมูลแบบบีบอัดในครั้งที่สอง 70 เมกกะไบต์ต่อนาที ทำให้สำรองข้อมูลได้มากขึ้น
 • ประหยัดเนื้อที่ใช้สอยเพราะมีขนาดเล็กกะทัดรัด
 • ใช้เทป cartridge ประสิทธิภาพสูงในการควบคุมระบบ
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 4 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1062 คน
HP - Colorado 8GB External (no media)
 • Colorado 8GB External เทปไดร์ตสำหรับสำรองข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นแบบชิ้นส่วนประกอบภายนอก (External)
 • สามารถบันทึกข้อมูลแบบธรรมดา 4 GB
 • สามารถบันทึกข้อมูลโดยใช้ Solfware บีบอัดได้ถึง 8 GB
 • ให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นด้วยอัตรากรส่งข้อมูล 22.5 เมกกะไบต์ต่อนาที(ครั้งแรก) และอัตราการส่งข้อมูลแบบบีบอัดในครั้งที่สอง 45 เมกกะไบต์ต่อนาที ทำให้สำรองข้อมูลได้มากขึ้น
 • ประหยัดเนื้อที่ใช้สอยเพราะมีขนาดเล็กกะทัดรัด
 • ใช้เทป cartridge ประสิทธิภาพสูงในการควบคุมระบบ
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 5 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1045 คน
HP - Colorado 20GB Internal (no media)
 • Colorado 20GB Internal เทปไดร์ตสำหรับสำรองข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นแบบชิ้นส่วนประกอบภายใน (Internal)
 • สามารถบันทึกข้อมูลแบบธรรมดา 10 GB
 • สามารถบันทึกข้อมูลโดยใช้ Solfware บีบอัดได้ถึง 20 GB
 • ให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นด้วยอัตรากรส่งข้อมูล 55 เมกกะไบต์ต่อนาที(ครั้งแรก) และอัตราการส่งข้อมูลแบบบีบอัดในครั้งที่สอง 110 เมกกะไบต์ต่อนาที ทำให้สำรองข้อมูลได้มากขึ้น
 • ประหยัดเนื้อที่ใช้สอยเพราะมีขนาดเล็กกะทัดรัด
 • ใช้เทป cartridge ประสิทธิภาพสูงในการควบคุมระบบ
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 6 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 981 คน
1 - 8 of 116
1
2
3
4
5
...
   

NEWS Update