Cambium Networks ePMP 1000 5GHz Connectorized Radio with GPS Sync

Cambium Networks ePMP 1000 5GHz Connectorized Radio with GPS Sync

ระบบเครือข่ายเป็นเรื่องที่มีการใช้งานกันมากขึ้น เนื่องจากทำให้เกิดความสะดวกและสามารถใช้งานอุปกรณ์ร่วมกันได้ อีกทั้งได้มีการพัฒนาให้มีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย อย่าง Cambium Networks ePMP 1000 เป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ทำงานที่ย่านความถี่ 5GHz ซึ่ง ePMP 1000 นี้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายเช่น ใช้งานแบบ Wireless Service Providers (WISPs) เพื่อที่จะขยายการเชื่อมต่อให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในพื้นที่ไกลออกไปอย่างรีสอร์ท, ชายทะเล, ในไซต์งานเป็นต้น, ใช้งานเป็น Remote Office สำหรับสำนักงานที่อยู่ห่าง ไกลออกไป,ใช้เป็นลิงค์สำรองในการเชื่อมต่อ Cambium Networks ePMP 1000 ขยายเครือข่ายระยะไกลได้ราบรื่นใช้งานร่วมกับ Video Surveillance ในพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อป้องกันอาชญากรรม, ใช้งานแทนระบบ Leased …