Plenty USB Charger (PLUSBC14W451Y) ชาร์จไฟได้หลายอุปกรณ์พร้อมกัน

Plenty USB Charger (PLUSBC14W451Y) ชาร์จไฟได้หลายอุปกรณ์พร้อมกัน

อุปกรณ์ในยุคปัจจุบันทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ลำโพงไร้สายเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา มักจะใช้แบตเตอรี่เป็นตัวที่ให้พลังงานด้วยกันทั้งสิ้น จึงจำเป็นต้องมีการชาร์จไฟอยู่สมํ่าเสมอ ซึ่งในบางอุปกรณ์จะมีตัวอะแดปเตอร์แถมมาให้พร้อมอุปกรณ์นั้นๆ และถ้าต้องการชาร์จไฟพร้อมกันหลายตัวจำเป็นต้องใช้ปลั๊กไฟที่มีหลายเต้าเสียบ เพื่อรองรับอะแดปเตอร์ได้หลายๆ ตัว ในการชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์