Ocean Scout 240 เปิดวิสัยทัศน์ด้วยกล้องตรวจจับความร้อน ที่ใช้งานได้ดีทั้งกลางวัน และกลางคืน

Ocean Scout 240 เปิดวิสัยทัศน์ด้วยกล้องตรวจจับความร้อน ที่ใช้งานได้ดีทั้งกลางวัน และกลางคืน

ถ้ากล่าวถึง FLIR Thermal Cameras ที่ใช้สำหรับตรวจจับรังสีความร้อน ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ดังนั้นเราจึงพบว่ากล้องประเภทนี้จะถูกใช้งานเฉพาะเจาะจงในหน่วยงานบางกลุ่มเท่านั้น เช่น หน่วยงานทหาร, โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือกลุ่มนักเดินเรือในมหาสมุทร โดยมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะจะใช้กล้องเพื่อตรวจสอบทัศนวิสัยการจราจรในช่วงการเดินทาง อย่างไรก็ดีด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการออกแบบจึงทำให้มันมีราคาค่อนข้างสูงกว่ากล้องที่เราคุ้นเคยกันพอสมควรยกตัวอย่าง เช่นกล้อง Ocean Scout 240 ที่เราได้รับมา ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์พิเศษสำหรับงานเฉพาะทาง