Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

SMC SMC2804WBR
SMC SMC2804WBR
SMC SMC2804WBR
»ใช้การเข้ารหัสข้อมูลแบบ WEP-64/128 bit,
»มีการรับประกันเป็นเวลา รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
»-รองรับผู้ใช้ได้สูงสุดถึง 253 Users ที่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตได้ทั้งในแบบ Cable modem หรือ DSL ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 54 เมกะบิต (ความเร็วมากกว่าเดิมในมาตราฐาน IEEE 802.11b 5 เท่า)
»-สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Wireless ในมาตราฐาน IEEE 802.11b ทุกประเภท
»-มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้งานในระบบ Network ด้วย feature Robust security ที่มีอยู่ในมาตราฐาน IEEE 802.1x เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ , มาตราฐาน Wi-FI (WPA)* , การเข้ารหัสแบบ WEP โปรโตคอล 64/128 บิต , MAC address filtering และ SSID broadcast สามารถตรวจสอบข้อมูลและป้องกันระบบจากผู้บุกรุก
»-สนับสนุนการเชื่อมต่อในแบบ VPN ด้วย PPTP, L2TP และ IPSec เพื่อความปลอดภัยของการใช้งานร่วมกับ Corporate Network ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะได้ built-in พอร์ตอีเทอร์เน็ต Auto-MDIX ที่ความเร็ว 10/100Mbps จำนวน 4 พอร์ตและเพิ่มอีก 1 พอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อแบบ WAN และรับประกันตลอดอายุการใช้งานแบบ Limited Life Time Warranty.


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  SMC SMC2804WBR Customer Review
 
Customer Review
 
 
  SMC SMC2804WBR Product Specification
 
 
Product Type Router
Mudule Technique IEEE 802.11b
Security WEP-64/128 bit,
Warranty รับประกันตลอดอายุการใช้งาน


NEWS Update