Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

Sony GC85
Sony GC85
Sony GC85
»เป็นการติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย จึงสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
»ใช้งานได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็น ในรถ ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ฯลฯ
»ใช้รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงของ EDGE ในพื้นที่ที่ EDGE ครอบคลุม
»ใช้รับส่งข้อมูลผ่าน GPRS ได้ในทุกพื้นที่
»มีการรับประกันเป็นเวลา 1 ปี


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  Sony GC85 Customer Review
 
Customer Review
 
 
  Sony GC85 Product Specification
 
 
Product Type EDGE/GPRS PC Card
Warranty 1 ปี


NEWS Update