Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

OKER MS-1480R
OKER MS-1480R
OKER MS-1480R
»ขนาด (ยาว)93x(กว้าง)57x (สูง)37 มม.
»ใช้ถ่านแบตเตอร์รี่ขนาด 3A จำนวน 2 ก้อนและกระแส น้อยกว่า 10 mA ในการทำงาน
»มีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่มีขนาดเล็กที่สุดในตัว
»สามารถปรับค่าความละเอียดของเมาส์ได้ 1000 และ 2000 DPI
»มี 5 ปุ่มการใช้งาน
»ทำงานในย่านความถี่: 2.402GHz - 2.480GHz
»มีเทคโนโลยีความเร็วในการรับส่งข้อมูลแบบ 2 ทาง โดยไม่ล่าช้า
»มี 16 ช่องความถี่และมีระบบเปลี่ยนช่องความถี่ อัตโนมัติช่วยให้สามารถ ใช้อุปกรณ์ไร้สายได้หลายๆงานพร้อมกันไม่มีการรบกวน
»มีฟังก์ชั่นในการเตือนเมื่อแบตเตอร์รี่ต่ำ
»สามารถทำงานในระยะห่างที่ไกลมากว่า 8 เมตร


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  OKER MS-1480R Customer Review
 
Customer Review
 
 
  OKER MS-1480R Product Specification
 
 
Resolution 1000 และ 2000 DPI
Other ขนาด (ยาว)93x(กว้าง)57x (สูง)37 มม.
ใช้ถ่านแบตเตอร์รี่ขนาด 3A จำนวน 2 ก้อนและกระแส น้อยกว่า 10 mA ในการทำงาน
มีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่มีขนาดเล็กที่สุดในตัว
Product Link Manufacturer Link


NEWS Update