Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

OKER MS-206BT 3.0
OKER MS-206BT 3.0
OKER MS-206BT 3.0
»-บรูทูธ รุ่น 3.0
» อัตราการรับส่งข้อมูลคือร้อยละ 800% ของบลูทูธ 2.0 , สามารถปรับเปลี่ยนค่า
» ความละเอียดอ่อนของเมาส์ได้
» มีการใช้กลไกพิเศษเพื่อช่วยในการควบคุมพลังงานที่ปลอมปนการใช้พลังงานของ
» เครื่องให้หมดไปและช่วยให้ประหยัดพลังงาน
» การใช้งานที่ระยะทางภายใน 10 เมตรและ 360 องศาของการดำเนินการ
» 78 ช่องการทำงานทำให้ไม่มีรบกวนและเปลี่ยนช่องการทำงานโดยอัตโนมัติ
» อะแดปเตอร์สามารถใช้ด้วยกันได้กับบลูทูธรุ่นเก่า
»- ปุ่มกดสำหรับการเชื่อมต่อ
» กดปุ่มค้างไว้สองวินาทีสำหรับการเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์และช่วยป้องกันการสัมผัส
» ที่ไม่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
»- ใช้เทคโนโลยีตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้มีการใช้งานที่ถูกต้องให้มีความสะดวกสบาย
» ในการใช้งาน
»- สามารถปรับความละเอียดของเมาส์ได้ 800/1200/1600 DPI
»- มีปุ่มสำหรับใช้ในการ Forward และ backward บนหน้าเว็บไซต์ของเบราเซอร์
»- ความต้องการของระบบ Win2k/2003/XP/Vista/Win7/IBM และ PC


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  OKER MS-206BT 3.0 Customer Review
 
Customer Review
 
 
  OKER MS-206BT 3.0 Product Specification
 
 
Other -บรูทูธ รุ่น 3.0
อัตราการรับส่งข้อมูลคือร้อยละ 800% ของบลูทูธ 2.0 , สามารถปรับเปลี่ยนค่า
ความละเอียดอ่อนของเมาส์ได้
มีการใช้กลไกพิเศษเพื่อช่วยในการควบคุมพลังงานที่ปลอมปนการใช้พลังงานของ
เครื่องให้หมดไปและช่วยให้ประหยัดพลังงาน
การใช้งานที่ระยะทางภายใน 10 เมตรและ 360 องศาของการดำเนินการ
78 ช่องการทำงานทำให้ไม่มีรบกวนและเปลี่ยนช่องการทำงานโดยอัตโนมัติ
อะแดปเตอร์สามารถใช้ด้วยกันได้กับบลูทูธรุ่นเก่า
- ปุ่มกดสำหรับการเชื่อมต่อ
กดปุ่มค้างไว้สองวินาทีสำหรับการเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์และช่วยป้องกันการสัมผัส
ที่ไม่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้เทคโนโลยีตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้มีการใช้งานที่ถูกต้องให้มีความสะดวกสบาย
ในการใช้งาน
- สามารถปรับความละเอียดของเมาส์ได้ 800/1200/1600 DPI
- มีปุ่มสำหรับใช้ในการ Forward และ backward บนหน้าเว็บไซต์ของเบราเซอร์
- ความต้องการของระบบ Win2k/2003/XP/Vista/Win7/IBM และ PC
Product Link Manufacturer Link


NEWS Update