Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

CS LOXINFO IPSTAR EXPRESS 2
CS LOXINFO IPSTAR EXPRESS 2
CS LOXINFO IPSTAR EXPRESS 2
»เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านทางช่องสัญญาณ ดาวเทียมแบบสองทาง (Two-ways Broadband Internet) ซึ่งมีการเชื่อมต่อแบบตลอดเวลา ทั้งนี้ในส่วนของชุดอุปกรณ์ Terminal ได้ถูกออกเแบบมาพิเศษให้สามารถใช้งานได้กับดาวเทียมหลายประเภท
»ฟรีค่าแรกเข้ามูลค่า 5,000 บาท
»สำหรับแพ็คเก็ตนี้ความเร็ว 512/256 ใช้ได้ไม่จำกัดชั่วโมงนาน 1 เดือน ในราคา 3,500 บาท
»อัตราค่าบริการข้างต้นรวม ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง+ค่าช่องสัญญาณดาวเทียม+ค่าเช่าอุปกรณ์ดาวเทียม(User Terminal+จานดาวเทียม)
»ฟรีอีเมล์ 5 Account ขนาด 100 MB. พร้อม Virus Scan และ Anti Spam
»บริการ อินเทอร์เน็ต ที่หลากหลาย และเพิ่มมากยิ่งขึ้นที่เป็นข้อมูลประเภท ไฟล์ข้อมูล ภาพนิ่ง เสียง หรือข้อมูลประเภทมัลติมีเดีย อาทิเช่น Video on Demand, รายการทางด้าน การศึกษา (E-Learning) และอื่น ๆ อีกมากมาย
»ค่าติดตั้ง เริ่มต้นที่ 3,000 บาท คิดค่าติดตั้งและค่าเดินทางเพิ่ม จะดูจากจุดติดตั้งหรือสถาที่ติดตั้งจานดาวเทียม ราคาเริ่มต้น ครอบคลุม เฉพาะลูกค้าที่ติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อใช้งานในเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือในเขตอำเภอเมืองเท่านั้น ในกรณีที่ต้องเดินทางออกนอกเขตอำเภอเมือง ค่าติดตั้ง ไม่รวมถึงค่าระวางเรือ ค่าเดินทางลงเรือเพื่อขึ้นเกาะ ที่ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนเพิ่มให้แก่ผู้ติดตั้งเอง


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  CS LOXINFO IPSTAR EXPRESS 2 Customer Review
 
Customer Review
 
 
  CS LOXINFO IPSTAR EXPRESS 2 Product Specification
 
 
Mfr No -
Usage Time 1 เดือน
Timelimit Expire 1 เดือนหลังจากเริ่มใช้บริการ
E-mail มี 5 Account
E-mail Capacity 100 MB พร้อม Virus Scan และ Anti Spam
Speed 512/256Kbps.
Bth/hours -
Accessories Inbox -
Services 24 ชั่วโมง
Entry Fee ค่าติดตั้ง เริ่มต้นที่ 3,000 บาท
Zone Used ทั่วประเทศ
Hdd Capacity -
Other - 1. อัตราค่าบริการข้างต้นรวมค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าเช่าอุปกรณ์ดาวเทียม(User Terminal+จานดาวเทียม) - 2. ค่าบริการทั้งหมด สำหรับจาน 84 เซนติเมตร ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - 3. การใช้งานลูกค้าจะต้องทำสัญญาคราวละ 1 ปี และเมื่อครบ 1 ปี จะมีผลต่อสัญญาอัตโนมัติ จนกว่าลูกค้าจะแจ้งยกเลิกบริการ กรณีลูกค้าขอยกเลิกการใช้งานก่อนครบกำหนด 1 ปี จะต้องเสียค่าปรับเท่ากับค่าบริการ 1 เดือน และชำระค่ารื้อถอนอุปกรณ์ 3,000 บาท - 4. ค่าบริการได้รวมค่าเช่าอุปกรณ์เพื่อสำหรับใช้งาน กรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ยังคงเป็นของบริษัทฯ กรณีเมื่อลูกค้าได้ยกเลิกบริการแล้ว บริษัทฯ สามารถเข้าทำการรื้อถอนอุปกรณ์ได้ทันที - 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าติดตั้ง และค่าบริการ ในกรณีที่ลูกค้าได้ตรวจรับการติดตั้ง และใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น - 6. การติดตั้งได้รวมค่าสาย RG 6 ความยาวเส้นละ 20 เมตร จำนวน 2 เส้น แล้ว ในกรณีที่สาย เชื่อมต่อ RG 6 เกิน 20 เมตร คิดค่าสายเพิ่มในอัตราเมตรละ 25 บาท แต่ไม่รวมค่าดำเนินการทำฐานปูนติดตั้งจาน (ถ้ามี) ซึ่งลูกค้าจะต้องดำเนินการเอง - 7. บริการข้างต้นจะได้รับ IP Nat จำนวน 1 IP กรณีลูกค้าต้องการ IP จริง สามารถเลือกชำระค่าเพิ่มบริการ IP ตามตารางข้างท้าย ยกเว้น บริการ Star Express 1 ใช้งานได้แต่ IP NAT อย่างเดียว ไม่สามารถขอเพิ่ม IP จริงได้ - 8. จำนวน E-mail ที่ได้รับนั้น จะนับจากการแจ้งลงทะเบียนในครั้งแรก หรือแจ้งเปิดจนครบจำนวนที่ได้รับ ในการเปิดบริการแถมฟรี ทุกบริการ ลูกค้าจะต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติมตามประเภทบริการก่อนการแจ้งเปิดดำเนินการ - 9. ค่าติดตั้ง เริ่มต้นที่ 3,000 บาท คิดค่าติดตั้งและค่เดินทางเพิ่ม จะดูจากจุดติดตั้งหรือสถาที่ติดตั้งจานดาวเทียม ราคาเริ่มต้น ครอบคลุม เฉพาะลูกค้าที่ติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อใช้งานในเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือในเขตอำเภอเมืองเท่านั้น ในกรณีที่ต้องเดินทางออกนอกเขตอำเภอเมือง ค่าติดตั้ง ไม่รวมถึงค่าระวางเรือ ค่าเดินทางลงเรือเพื่อขึ้นเกาะ ที่ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนเพิ่มให้แก่ผู้ติดตั้งเอง


NEWS Update