Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

CS LOXINFO WebNet 30 ชั่วโมง
CS LOXINFO WebNet 30 ชั่วโมง
CS LOXINFO WebNet 30 ชั่วโมง
»เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานอินเทอร์เน็ต แบบใช้งานปานกลางหรือผู้ที่ต้องการทดลองใช้บริการอินเทอร์เน็ต แต่ไม่อยากสมัครเป็นสมาชิก
»ใช้งาน 30 ชั่วโมงเพียง 380 บาท
»WebNet จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการทดลองใช้อินเทอร์เน็ตทราบถึงรูปแบบต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ
»ผู้ที่มีโปรแกรมอินเทอร์เน็ตและ E-mail Address อยู่แล้ว ต้องการแค่เพียงชั่วโมงในการเล่นอินเทอร์เน็ต
»สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น World Wide Web, FTP, ICQ, IRC และอื่น ๆ
»สามารถ รับ - ส่ง E-mail จาก Internet Account อื่นที่มีอยู่แล้ว
»เริ่มต้นใช้บริการอินเทอร์เน็ตกับ WebNet เมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ
»สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ 76 จังหวัด ทั่วประเทศที่มีเครือข่ายของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ อยู่โดยไม่ต้อง เสียค่าโทรศัพท์ทางไกล
»ทีมบริการเทคนิคพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  CS LOXINFO WebNet 30 ชั่วโมง Customer Review
 
Customer Review
 
 
  CS LOXINFO WebNet 30 ชั่วโมง Product Specification
 
 
Usage Time 30 ชั่วโมง
Timelimit Expire ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก
E-mail no
E-mail Capacity -
Speed 56Kbps.
Bth/hours 12.67
Accessories Inbox ซอง internet บรรจุ User ID , Password และคู่มือการใช้งาน
Services 24 ชั่วโมง
Entry Fee -
Zone Used ทั่วประเทศ
Hdd Capacity -
Other ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีเครือข่ายครอบคลุม ทั่วประเทศ ทำให้ท่าน ประหยัดค่าบริการโทรศัพท์ทางไกล
Warranty -


NEWS Update