Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

Loxinfo Web3 Refill 100 hours
Loxinfo Web3 Refill 100 hours
Loxinfo Web3 Refill 100 hours
»บริการ web 3 : เป็นบริการแบบจ่ายเงินซื้อชั่วโมงล่วงหน้า (Pre-paid service)
»บริการประเภทต่ออายุ
»สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่ไม่ต้องการใช้บริการเป็นรายเดือน
»สำหรับองค์กรที่ต้องการจำกัดเวลาให้แก่คนในองค์กร สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้
»เป็นการจ่ายชำระเงินล่วงหน้าและต่ออายุเมื่อคุณต้องการ
»โดยสามารถสะสมชั่วโมงไว้ใช้งานในเดือนถัดไป
»สามารถซื้อจำนวนเติมได้ใหม่โดยยังคงบัญชี และ Email Address เดิมซึ่งช่วยให้ไม่ต้องยุ่งยากในการชำระค่าบริการรายเดือน
»โดยมูลค่าการซื้อขึ้นอยู่กับระดับของบริการที่คุณเลือก
»บริการอินเตอร์เน็ตแบบเต็มรูปแบบ
»สามารถใช้ชั่วโมงการใช้งานได้อิสระและสามารถต่ออายุการใช้งานได้ตามต้องการ
»ควรต่ออายุการใช้งานก่อนที่ชั่วโมงหมดมิฉะนั้น account ของคุณจะสิ้นสุดลงและต้องเริ่มกระบวนการในการต่ออายุใหม่ทั้งหมดโดยการเริ่มใช้ Webit อีกครั้งหนึ่ง
»สามารถต่ออายุได้ที่แผนก Customer Support Division หรือ ติดต่อที่ตัวแทนจำหน่าย
»สามารถประหยัดค่าโทรศัพท์ทางไกลโดยโทรเข้าเครือข่ายที่มีอยู่ของ Loxinfo
»แถม 30 ชม. ราคา 2,400 บ


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  Loxinfo Web3 Refill 100 hours Customer Review
 
Customer Review
 
 
  Loxinfo Web3 Refill 100 hours Product Specification
 
 
Usage Time 130 hours
Timelimit Expire 1 ปี
E-mail yes
E-mail Capacity 5 MB
Speed 56Kbps.
Bth/hours 17.46
Accessories Inbox no
Services 24 ชม.
Entry Fee no
Zone Used ใช้งานได้ทั่วประเทศ
Other บริการเสริม
MailAlert Service
International Roaming Service
MailAlias Service






NEWS Update