Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

TRUE ASIANET 4 (ชำระล่วงหน้า 6 เดือน)
TRUE ASIANET 4 (ชำระล่วงหน้า 6 เดือน)
»รองรับการเชื่อมต่อแบบอนาล็อกด้วยความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ 56Kbps
»เหมาะกับคออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำ
»เฉพาะเลขหมายโทรศัพท์ ของทรูที่ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
»เก็บค่าบริการแบบรายเดือนโดยจ่ายล่วงหน้า 6 เดือน จำนวนราคา 11,349 บาท
»ค่าแรกเข้าปกติ 200 บาท แต่ช่วงพิเศษบริการค่าแรกเข้าฟรี
»ระยะเวลาใช้งานจำนวน 1 เดือน ด้วยจำนวนการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  TRUE ASIANET 4 (ชำระล่วงหน้า 6 เดือน) Customer Review
 
Customer Review
 
 
  TRUE ASIANET 4 (ชำระล่วงหน้า 6 เดือน) Product Specification
 
 
Usage Time ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง/1เดือน
Timelimit Expire 1 เดือน
Speed 56Kbps.
Zone Used พื้นที่ให้บริการครอบคลุมพี้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยรวมถึงจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี
Other สั่งซื้อสินค้า/เปิดบริการ โทรศัพท์: ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-900-9000
Warranty 0


NEWS Update